คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

11/12/2551

บทความที่3

แผนการสอน
1.จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และการบูรณาการ จากเนื้อหา 15หน่วยการเรียนใช้เวลา 16 สัปดาห์ๆละ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง โดยแบ่งเนื้อหาเป็นดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: